Planificar el futur

Fotografia aèria del Garraf i el Baix Llobregat realitzada per Jordi Todó [www.tavisa.com]

Governar un país és també sinònim de fer actuacions sobre el seu territori, decidir la ubicació de les obres públiques i les infraestructures. Sense política territorial no hi ha política, o bé no hi ha país.

L’ordenació territorial suposa planificar, és a dir, emprendre actuacions per millorar la distribució de les activitats econòmiques i les poblacions, incrementar les oportunitats disminuint les desigualtats territorials i també mantenir la xarxa bàsica de ciutats, donar ajuts als espais amb dificultats i protegir els espais naturals i agraris.

El balanç dels plans generals i plans parcials, plans directors territorials i urbanístics empresos a Catalunya fins ara ha permès frenar el desordre urbanístic i disminuir els costos econòmics i socials que aquest comporta.

Catalunya Infraestructures especial ordenació territorial (PDF en català)

Catalunya Infraestructuras especial ordenació territorial (PDF en castellano)


Sobre Redaccion